Bord Bia logo

facebook logo Twitter logo YouTube logo LinkedIn logo

Careers

Careers Map

Current Vacancies

 • Stiúrthóir Bia agus Deochanna (Tag 01)

  Is mian le Bord Bia Stiúrthóir a earcú don Rannóg Bia agus Deochanna. Tuairisceoidh an té a cheapfar chuig an bPríomhfheidhmeannach agus beidh ról fíorthábhachtach aige maidir le bheith i gceannas ar straitéis Bhord Bia a fhorbairt don uile earnáil sa Rannóg Bia agus Deochanna. De réir bhunphrionsabail straitéiseacha na heagraíochta agus i gcomhar le páirtithe leasmhara an tionscail, maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na straitéise agus na gclár a chuireann le hiomaíocht tionscail agus a chuireann le cáil na hÉireann mar thír a sholáthraíonn bia agus deochanna den chéad scoth. Beidh an Stiúrthóir ina bhall den Fhoireann Shinsearach Bainistíochta.br>Beidh clár oibríochta an Stiúrthóra dírithe ar lánúsáid a bhaint as acmhainní na Rannóige agus aithneoidh sé agus forbróidh sé cláir a dhéanfaidh tairbhe tráchtála do chliaint Bhord Bia. Oibreoidh an Stiúrthóir go dlúth le rannán na margaí  i dtréimhsí dúshlánacha, amhail Imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach, agus cuirfidh sé réimse tionscnamh ardphróifíle chun cinn sa tionscal.

 • Director Food & Beverages (Ref: 01)

  Bord Bia would like to recruit a Director, Food and Beverages, reporting to the Chief Executive, this position plays a pivotal role in leading the development of Bord Bia strategy for all sectors of the Food and Beverages Division. Aligned with the organisations strategic pillars and in partnership with industry stakeholders, the Director will oversee the implementation of the strategy, the programmes that enhance industry competitiveness and build on Ireland’s reputation as a supplier of sustainably produced world-class food and beverages. The Director will be a member of the Senior Management Team.
  With an operational agenda focused on optimising the resources of the Division, the Director will identify and develop programmes, that deliver clear commercial benefit to Bord Bia clients, work closely with the markets division during challenging times such as Brexit and advance a range of high-profile initiatives for the industry.

 • Bainisteoir Sinsearach - Comhábhair Dhéiríochta (Tag 04)

  Is mian le Bord Bia Bainisteoir Sinsearach a earcú don Comhábhair Dhéiríochta.  Bainistíocht a dhéanamh ar an gcaidreamh idir Bord Bia agus cliantchuideachtaí sna hearnálacha déiríochta agus comhábhar. Taighde margaidh a dhéanamh agus léargais a fháil ar phríomh- spriocmhargaí déiríochta agus an taighde sin a chur in iúl don tionscal. Cláir ábhartha earnála agus imeachtaí a thionscain agus na seirbhísí agus an taithí a chur ar fáil do chliantchuideachtaí sa dá earnáil araon, de réir mar is gá.

 • Sector Manager - Dairy Ingredients (Ref: 04)

  Bord Bia would like to recruit a Sector Manager, Dairy Ingredients reporting to the Senior Manager, Food and Beverages. This role is responsible for managing the relationships between Bord Bia and client companies in the dairy and the ingredients sectors. The role involves carrying out market research and gaining key insights into key target markets for dairy and relaying this back to the industry. The role also involves initiation and management of relevant sector programmes and events, and to provide client companies in both sectors with services and support as required.

 • Saineolaí Margaíochta Trádála Seirbhíse Bia na Breataine (Tag: 23)

  Is mian le Bord Bia feidhmeannach cumasach a earcú chun Clár Seirbhíse Bia na Ríochta Aontaithe, a reáchtáil, clár a bhfuil ag éirí go han-mhaith leis. Is i Londain a bheidh an feidhmeannach lonnaithe agus beidh sé/sí freagrach as na trí phríomhghné den chlár a bhainistiú; deiseanna nua gnó a ghiniúint do chomhaltaí an chláir; cumas na cuideachta a chur chun cinn i measc Lónadóirí faoi Chonradh, Oibreoirí Seirbhíse Bia agus Dáileoirí Seirbhíse Bia sa Ríocht Aontaithe, agus léargas trádála agus tomhaltóra a chur ar fáil.

 • Britain Foodservice Trade Marketing Specialist (Ref: 23)

  Bord Bia would like to recruit a talented executive to run its highly successful UK Foodservice Programme. The executive based in London will be responsible for managing the three key elements of the programme; generating business leads for programme members; promoting company capability to UK Contract Caterers, Foodservice Operators and Distributors and providing trade and consumer insight.

Is Fostóir Comhionannais é Bord Bia - Bord Bia is an equal opportunities employer