Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close

Official Languages Act

D’ullmhaigh Bord Bia an Scéim seo den bhun Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (an tAcht).  

Tá an Scéim seo dearbhaithe ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Cuireadh tús leis an Scéim le héifeacht ón 27 Eanáir 2014 agus beidh feidhm léi ar feadh tréimhse 3 bliana ón dáta sin nó go dtí go mbeidh Scéim nua dearbhaithe ag an Aire de bhun Alt 15 den Acht, cibé acu is túisce.

This Scheme was prepared by Bord Bia pursuant to Section 11 of the Official Languages Act 2003 (the Act).

This Scheme has been confirmed by the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht.  The Scheme commenced with effect from 27 January 2014 and shall remain in force for a period of 3 years from this date, or until a new Scheme has been confirmed by the Minister pursuant to Section 15 of the Act, whichever is the later.